Koszyk: 0 wybranych produktów
Wartość zamówienia: 0,00 zł

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć zakupiony towar w stanie wolnym od wad.


2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej przez Sklep, ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.


3. Reklamację można złożyć w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Sklepu.


4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu.


5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


6. Sklep rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.


7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie zapisany na jego Koncie.


8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.


9. Klient może także złożyć reklamację odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stosując odpowiednio powyższe postanowienia.